เป้าหมาย

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week9เป้าหมาย: เข้าใจพยัญชนะ และสระในภาษาไทย โดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาผ่านการเล่าได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
9
5-6
ต.ค.58
โจทย์
-  พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- สระในภาษาไทย
- สรุปองค์ความรู้

คำถาม:
นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Think  Share : นักเรียนช่วยกันคิดคำศัพท์ร่วมกัน
Blackboard  Share : ครูช่วยเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
วันจันทร์
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีสวดมนต์”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “มีตัวละครอะไรบ้าง และนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร”
เชื่อม
: ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง
:
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)
พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เคยเห็นในที่ต่างๆเช่น  บ้าน ปลา ผม พัน ฟัน ภูเขา มา วัว ฯลฯ โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน
ใช้:
นักเรียนเขียนภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
วันอังคาร
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสระ
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- ครูเขียนสระต่างๆไว้บนกระดาน เช่น  ( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่านำพยัญชนะ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว เติมลงในสระอ่านออกเสียงอย่างไร และคิดว่ามีความหมายอย่างไร”
เชื่อม :
- นักเรียนช่วยกันเลือกพยัญชนะมาเติมเพื่อให้เกิดคำที่มีความหมายโดยครูช่วยเขียนไว้บนกระดาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านทบทวนคำศัพท์ ต่างๆบนกระดานอีกครั้ง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง
Q.2
ใช้:
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตามความเข้าใจของตนเอง
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันตลอดทั้ง Q.2/๒๕๕๘


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาผ่านการเขียนได้

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการสรุปองค์ความรู้ พี่อนุบาล 2 มีการแสดงหลายชุด ครูฝนจึงใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการสรุปความเข้าใจ ตลอดทั้ง Q.2 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง สิ่งที่เราทำได้ดีแล้ว/และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง เพื่อปรับใช้ต่อไปใน Q.3 นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางด้านการเขียนตัวหนังสืออยู่ในบรรทัด สามารถเขียนชื่อจริงของตนเอง (ชื่อ-นามสกุล) ได้ มีบางคนเท่านั้นที่นามสกุลต้องดูเช่น พี่บอส พี่โชว์ พี่ป๋อ สามารถจดจำพยัญชนะทั้ง 44 ตัวมีบางที่เขียนกลับด้านเพราะพัฒนาการมือและตายังไม่สัมพันธ์กัน และสระง่ายก็สามารถสะกดอ่านเป็นคำได้ เช่น สระ อา อิ อี อู ไอ ใอ ทำให้คุณครูรู้จะได้เพิ่มเติมสระอื่นๆใน Q.3 ต่อไป

    ตอบลบ