เป้าหมาย

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week1


เป้าหมาย: นักเรียนเข้าใจพยัญชนะ และสระในภาษาไทย โดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน ตลอดจนเข้าใจความหมายของคำ แล้วเชื่อมโยงมาปรับใช้ในการสื่อสารได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
1
10-11
ส.ค.58
โจทย์
-  พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานกรณ์ที่เกิดเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)
- สระในภาษาไทย

คำถาม:
นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Think  Share : นักเรียนช่วยกันคิดคำศัพท์ร่วมกัน
Blackboard  Share : ครูช่วยเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
วันจันทร์
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีไม่ขี้ตู่”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “มีตัวละครอะไรบ้าง และนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร”
เชื่อม
: ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง
:
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์
ที่เกิดเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานคอ คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เคยเห็นในที่ต่างๆเช่น ไก่ กา ขา
ควาย ฯลฯ โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน
ใช้
:
นักเรียนเขียนภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข ฃ ค ฅ
วันอังคาร
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสระ
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานคอ คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
- ครูเขียนสระต่างๆไว้บนกระดาน เช่น  ( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่านำพยัญชนะ ฆ ง ห อ ฮ เติมลงในสระอ่านออกเสียงอย่างไร และคิดว่ามีความหมายอย่างไร”
เชื่อม :
- นักเรียนช่วยกันเลือกพยัญชนะมาเติมเพื่อให้เกิดคำที่มีความหมายโดยครูช่วยเขียนไว้บนกระดาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านทบทวนคำศัพท์ ต่างๆบนกระดานอีกครั้ง
ใช้:
นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็ก
ชิ้นงาน
ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำและสามารถเชื่อมโยงปรับใช้ในการสื่อสารได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน และเป็นครั้งแรกของครูและนักเรียนที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครูจึงเริ่มจากการเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีไม่ขี้ตู่” จากนั้นนักเรียนได้ฝึกออกเสียงพยัญชนะ ก-ฮ แล้วจับฉลาก เพื่อทำ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ ซึ่งนักเรียนมีความตั้งใจมากในการค้นหาคำศัพท์จากนิทาน ชาร์ดความ และลองสะกดคำด้วยตนเอง

    ตอบลบ