เป้าหมาย

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week5


เป้าหมาย: นักเรียนเข้าใจพยัญชนะ และสระในภาษาไทย โดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน ตลอดจนเข้าใจความหมายของคำ แล้วเชื่อมโยงมาปรับใช้ในการสื่อสารได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
7-8
ก.ย.58
โจทย์
-  พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
- สระในภาษาไทย
คำถาม:
นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Think  Share : นักเรียนช่วยกันคิดคำศัพท์ร่วมกัน
Blackboard  Share : ครูช่วยเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
วันจันทร์
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีกินของมีประโยชน์”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีตัวละครอะไรบ้าง และนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร”
เชื่อม
: ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง
:
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก)
พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เคยเห็นในที่ต่างๆเช่น  กฎ ฐาน ฯลฯ โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน
ใช้
:
นักเรียนเขียนภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ
วันอังคาร
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสระ
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานคอ คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
- ครูเขียนสระต่างๆไว้บนกระดาน เช่น  ( ะ                                           ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่านำพยัญชนะ ฒ ณ ร ษ ฬ เติมลงในสระอ่านออกเสียงอย่างไร และคิดว่ามีความหมายอย่างไร”
เชื่อม :
- นักเรียนช่วยกันเลือกพยัญชนะมาเติมเพื่อให้เกิดคำที่มีความหมายโดยครูช่วยเขียนไว้บนกระดาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านทบทวนคำศัพท์ ต่างๆบนกระดานอีกครั้ง
ใช้:
นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็ก
ชิ้นงาน
ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และสามารถสื่อสารได้
ทักษะ

- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีกินของมีประโยชน์” ก่อนนำเข้าสู่บทเรียนทบทวนพยัญชนะทั้ง 44 ตัว ก-ฮ และเน้นฝึกออกเสียงพยัญชนะฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ แต่พยัญชนะกลุ่มนี้หาเจอได้ยาก ครูแก้ไขปัญหาด้วยการหาและรวบรวมคำศัพท์ที่มีพยัญชนะเหล่านี้อยู่ ซึ่งในสัปดาห์นี้มีพี่ป.4 มาเรียนรู้ที่อนุบาลด้วยจึงมอบหน้าที่พี่สอนน้องพาน้องสะกดอ่านที่ละคำ เป็นการทบทวนพี่และเรียนรู้ของน้องไปในตัว ทำชิ้นงานเป็นตัวอย่างให้น้องๆดู ถ่ายทอดการระบายสีที่สวยงามให้กับน้องได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ