เป้าหมาย

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week4


เป้าหมาย: นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์เชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำ ตลอดจนทักษะในการอ่าน และเขียนคำได้ถูกต้อง

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
31ส.ค.
-
1 ก.ย.
58
โจทย์
คำนาม

คำถาม:
สิ่งของที่นักเรียนได้เรียกว่าอะไร /ใช้อย่างไร/เขียนอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ในเกมล้วงสิ่งของหาคำศัพท์
Blackboard  Share : คำศัพท์จากเกมล้วงสิ่งของ
Show and Share :
นำเสนอชิ้นงาน
 Wall Thinking : วาดภาพประกอบคำนาม
วันจันทร์
ชง:
- ครูนำบทเพลง “ฉันชอบกุหลาบ” มาติดบนกระดาน แล้วพานักเรียนร้อง และทำท่าประกอบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร/คำที่สังเกตเห็นนักเรียนคิดว่ามีความหมายอย่างไร
เชื่อม :
ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่อยู่ในบทเพลง
ใช้:
- นักเรียนวาดภาพประกอบบทเพลง
- ครูและนักเรียนร่วม
กันฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์อีกครั้ง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
วันอังคาร
ชง:
- ทบทวนคำศัพท์จากบทเพลงในชั่วโมงที่แล้ว
- ครูเตรียมเกมล้วงสิ่งของแล้วหาคำศัพท์
- นักเรียนล้วงสิ่งของแล้วตอบคำถามกับครู “
สิ่งของที่นักเรียนได้เรียกว่าอะไร /ใช้อย่างไร/เขียนอย่างไร” จากนั้นนักเรียนจะไปค้นหาคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งของที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้
เชื่อม
:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์จากการเล่นเกมทีละคำพร้อมบอกความรู้สึกขณะที่ไปค้นหาคำศัพท์เหล่านั้น
ใช้
:
- นักเรียนเขียนคำศัพท์พร้อมวาดภาพประกอบลงในสมุดเล่มเล็ก
- ครูและนักเรียนร่วม
กันฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์อีกครั้ง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
วาดภาพประกอบคำศัพท์

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในบทเพลง
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพที่สื่อถึงคำศัพท์
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำได้
- อ่าน และเขียนคำได้ถูกต้อง

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูนำด้วยบทเพลง “ฉันชอบกุหลาบ” ก่อนเข้าสู่บทเรียน แล้วเล่นเกมสิ่งของปริศนา โดยนักเรียนหยิบสิ่งของที่ได้ไปสอบถามครูว่าคำนี้สะกดอย่างไร เพื่อเขียนคำศัพท์ที่ได้ลงในสมุด จากนั้นนักเรียนก็จะเลือกรูปภาพสิ่งของเพื่อไปตามหาคำศัพท์จากบัตรคำศัพท์ ที่ครูมีไว้ให้คนละ 3 ภาพ เมื่อเขียนคำศัพท์เสร็จแล้วนักเรียนจะระบายสีภาพให้สวยงาม แล้วไปฝึกสะกดอ่านกับคุณครู พี่อนุบาล 2 มีความพยายามมากในการสะกดคำ สามารถจดจำสระได้หลายตัวจะมีปัญหาที่สระที่ไม่เจอบ่อยๆเท่านั้นที่นักเรียนจะงงว่าสะกดอย่างไรดี

    ตอบลบ