เป้าหมาย

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week7


เป้าหมาย: เข้าใจความหมายของคำศัพท์ แล้วเชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ


Week
Input
Process
Output
Outcome
7
21-22
ก.ย.58
โจทย์
-  พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- สระในภาษาไทย
คำถาม:
นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Think  Share : นักเรียนช่วยกันคิดคำศัพท์ร่วมกัน
Blackboard  Share : ครูช่วยเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ด ต ถ ท ธ น ล ส
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ด ต ถ ท ธ น ล ส
วันจันทร์
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีรู้จักพอ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีตัวละครอะไรบ้าง และนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร”
เชื่อม
: ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง
:
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานหันตะชะ (ฟัน)
พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เคยเห็นในที่ต่างๆเช่น  ดี ตี ถู ทำฯลฯ โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน
ใช้:
นักเรียนเขียนภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ด ต ถ ท
วันอังคาร
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสระ
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- ครูเขียนสระต่างๆไว้บนกระดาน เช่น  ( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่านำพยัญชนะ ธ น ล ส เติมลงในสระอ่านออกเสียงอย่างไร และคิดว่ามีความหมายอย่างไร”
เชื่อม :
- นักเรียนช่วยกันเลือกพยัญชนะมาเติมเพื่อให้เกิดคำที่มีความหมายโดยครูช่วยเขียนไว้บนกระดาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านทบทวนคำศัพท์ ต่างๆบนกระดานอีกครั้ง
ใช้:
นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็ก
ชิ้นงาน
ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ด ต ถ ท ธ น ล ส
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เขียน และสามารถสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่มีกิจกรรมไปทัศนศึกษาของพี่อนุบาล 2 ครูจึงนำกิจกรรมนั้นมาบูรณาการเข้ากับวิชาภาษาไทย โดยให้นักเรียนบอกสถานที่ไปเพื่อสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่นั้น เช่น รถไฟ เขากระโดง สิไหลเด้อ พระ ฯลฯ เป็นการทบทวนสิ่งที่ไปเรียนรู้มาแล้วเพิ่มคำศัพท์ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับสถานที่ปพร้อมกัน ซึ่งในสัปดาห์นี้นักเรียนช่วยคุณครูสะกดคำต่างๆได้ดีมาก และวาดภาพได้สวยงามค่ะ

    ตอบลบ