เป้าหมาย

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week8


เป้าหมาย: เข้าใจความหมายของคำศัพท์ แล้วเชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจWeek
Input
Process
Output
Outcome
8
28-29
ก.ย.58
โจทย์
มาตราตัวสะกด(ตรงมาตรา)

คำถาม:
- นักเรียนเห็นตัวละครอะไรบ้างจากนิทาน /มีคำอะไรอีกบ้างในเรื่อง
- รูปภาพที่นักเรียนได้รับมีอะไรบ้าง/ใช้ทำอะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ในนิทาน
Blackboard  Share : ครูเขียนคำศัพท์จากนิทานและรูปภาพลงบนกระดาน
Show and Share :
นำเสนอชิ้นงาน
 Wall Thinking : ภาพวาดนิทาน
วันจันทร์
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีรู้จักวันสำคัญ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นตัวละครอะไรบ้างจากนิทาน /มีคำอะไรอีกบ้างในเรื่อง
เชื่อม :
ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละคร และคำศัพท์อื่นๆในเรื่องที่ฟัง โดยครูช่วยเขียนบนกระดาน
ใช้:
- เขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็ก
- ครูและนักเรียนร่วม
กันฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์อีกครั้ง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
วันอังคาร
ชง:
- ทบทวนคำศัพท์จากชั่วโมงที่แล้ว
- ครูเตรียมเกมเติมคำศัพท์มาให้นักเรียนเล่น เช่น ช้าง งาม สวย ขาว ฯลฯ
- นักเรียนเลือกพยัญชนะและสระที่จะเติมลงในช่องว่างที่อยู่ในเกม
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนช่วยกันเติมจนครบสมบูรณ์
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์จากการเล่นเกมและสังเกตสิ่งที่คล้ายกันของคำเหล่านั้น เพื่อช่วยกันจัดขมวดหมู่ของคำ
ใช้
:
- นักเรียนช่วยหาเพื่อนเพิ่มให้กับคำศัพท์ที่จัดหมวดหมู่เสร็จแล้ว เช่น ช้าง จะมีเพื่อนเป็น ยาง กาง ข้าง ฯลฯ
- เวลาส่งงานนักเรียนอ่านคำศัพท์ที่หาเพิ่มมาใหม่ให้ครูฟังด้วยการสะกดที่ละคำ
ชิ้นงาน
- เขียนคำศัพท์
- ภาพ
web แตกแขนงคำศัพท์ที่สะกดด้วย ง ม ย ว


ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในนิทาน
- เล่าถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพ
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำได้
- สามารถเขียนและสะกดอ่านคำง่ายๆได้
- สามารถสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้นำโดยการเล่านิทานจากคุณครูน้อง เมื่อจบแล้วครูและนักเรียนได้ทบทวนตัวละครร่วมกัน ซึ่งนักเรียนสามารถบอกตัวละครพร้อมอธิบายความรู้สึกที่มีต่อนิทานได้ ว่าชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด จากนั้นครูและนักเรียนทบทวนสระต่างๆ การออกเสียงและการผสมคำเพื่อเป็นคำศัพท์ที่มีความหมาย เช่น สระอะ นักเรียนจะช่วยแลกเปลี่ยนร่วมกันจนได้คำว่า จะ ค่ะ นะคะ และสระตัวอื่นๆ นักเรียนมีวิธีที่หลากหลายในการหาคำศัพท์แต่ละตัว เช่น จากตัวเองแต่ต้องถามคุณครูว่าสะกดอย่างไร/เขียนอย่างไร จากนิทาน และจากสื่อเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่คุณครูจัดบรรยากาศไว้ งานจึงเสร็จเรียบร้อยดีค่ะ

    ตอบลบ