เป้าหมาย

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week2


เป้าหมาย: นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ในบทเพลง พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
17-18
ส.ค.58
โจทย์
- พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานกรณ์ที่เกิดเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)
- คำกิริยา

คำถาม:
นักเรียนเห็นคำศัพท์อะไรบ้างจากบทเพลง
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ในบทเพลง
Blackboard  Share : คำศัพท์ที่มีอยู่ในบทเพลงที่รู้จัก
Show and Share :
นำเสนอชิ้นงาน
 Wall Thinking : วาดภาพประกอบบทเพลง
วันจันทร์
ชง:
- ครูนำบทเพลง “สุขทุกที” มาติดบนกระดาน
แล้วพานักเรียนร้อง และทำท่าประกอบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร/คำที่สังเกตเห็นนักเรียนคิดว่ามีความหมายอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่อยู่ในบทเพลง
ใช้:
- นักเรียนวาดภาพประกอบบทเพลง
- ครูและนักเรียนร่วม
กันฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์อีกครั้ง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
วันอังคาร
ชง:
- ทบทวนคำศัพท์จากบทเพลงในชั่วโมงที่แล้ว
- ครูเตรียมรูปภาพต่างๆอยู่ภายในกล่องปริศนาที่ปิดสนิท
- นักเรียนมาหยิบรูปภาพปริศนาแล้วทำท่าทางสื่อความหมายของภาพให้เพื่อนๆช่วยทายว่าเป็นคำว่าอะไร
- ครูช่วยเขียนคำเหล่านั้นบนกระดานโดย
มีนักเรียนช่วยกันสะกดคำ
เชื่อม
:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์จากการเล่นเกมทีละคำพร้อมบอกความรู้สึกขณะที่ทายคำศัพท์เหล่านั้น
ใช้
:
- นักเรียนนำคำศัพท์จากการเล่นเกมมาแต่งเป็นประโยคที่เข้าใจง่ายพร้อมวาดภาพประกอบ
- ครูและนักเรียนร่วม
กันฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์อีกครั้ง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
- วาดภาพประกอบบทเพลง
- แต่งประโยค


ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในบทเพลง
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพที่สื่อถึงคำศัพท์
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ในบทเพลงพร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูนำด้วยการร้องร้อง "สุขทุกที" พร้อมประกอบท่าทาง จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร/คำที่สังเกตเห็นนักเรียนคิดว่ามีความหมายอย่างไร” ซึ่งนักเรียนก็แสดงความคิดได้ดี เช่น สนุกกับเพลงที่ร้อง รู้สึกดีเมื่อร้องเสร็จ นักเรียนวาดภาพประกอบบทเพลง จากนั้นในชั่วโมงต่อครูพานักเรียนเล่นเกมทายการแสดงของเพื่อน เป็นท่าทางต่างๆที่สามารถสื่อสารกับเพื่อนๆได้ เช่น กิน นอน นั่ง เดิน วิ่ง ฯลฯ เมื่อเล่นเกมเสร็จนักเรียนได้วาดภาพพร้อมเขียนคำศัพท์ที่มีความหมายตามภาพลงในสมุดวิชาภาษาไทย ภาพที่ออกมาสามารถสื่อสารต่อผู้ดูและอ่านได้ดีค่ะ

    ตอบลบ