เป้าหมาย

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week3


เป้าหมาย: นักเรียนเข้าใจพยัญชนะ และสระในภาษาไทย โดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน ตลอดจนเข้าใจความหมายของคำ แล้วเชื่อมโยงมาปรับใช้ในการสื่อสารได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
3
24-25
ส.ค.58
โจทย์
- พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- สระในภาษาไทย
คำถาม:
นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Think  Share : นักเรียนช่วยกันคิดคำศัพท์ร่วมกัน
Blackboard  Share : ครูช่วยเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
วันจันทร์
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีไม่ขี้แกล้ง”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีตัวละครอะไรบ้าง และนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร”
เชื่อม
: ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง
:
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานตาลุชะ (เพดาน)
พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานเพดาน คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “
นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เคยเห็นในที่ต่างๆเช่น จาน ฉัน
ช้าง ฯลฯ โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน
ใช้
:
นักเรียนเขียนภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ จ ฉ ช ซ
วันอังคาร
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสระ
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานเพดาน คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- ครูเขียนสระต่างๆไว้บนกระดาน เช่น  ( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่านำพยัญชนะ ฌ ญ ย ศ เติมลงในสระอ่านออกเสียงอย่างไร และคิดว่ามีความหมายอย่างไร”
เชื่อม :
- นักเรียนช่วยกันเลือกพยัญชนะมาเติมเพื่อให้เกิดคำที่มีความหมายโดยครูช่วยเขียนไว้บนกระดาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านทบทวนคำศัพท์ ต่างๆบนกระดานอีกครั้ง
ใช้:
นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็ก
ชิ้นงาน
ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ


ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำและสามารถสื่อสารได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีไม่ขี้แกล้ง” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน จากนั้นทบทวนการออกเสียงพยัญชนะทั้ง 44 ตัว ก-ฮ แล้วเน้น พยัญชนะฐานเพดาน คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ ให้นักเรียนช่วยคิดหาคำที่มีพยัญชนะเหล่านี้อยู่ แต่นักเรียนยังมีคลังคำศัพท์ที่น้อยอยู่ครูจึงพาหาพยัญชนะที่ง่ายก่อนๆ เช่น จ เจ้า ใจ จิ้งจก ช ช้าง ช้า จากนั้นจักเรียนจะไปสืบค้นคำศัพท์จากพี่นิทาน จนได้คำศัพท์ที่มากขึ้นซึ่งนักเรียนมีความพยามมากถึงอ่านอออกบางคำแต่ก็สามารถหาคำศัพท์ที่หลากหลายได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ