เป้าหมาย

เป้าหมาย (understanding Goal):

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Main
ขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘
Quarter 1
Quarter 2
Quarter 3
Quarter 4
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
นิทาน
- เต่าภูมิใจ
- ปลาดาวบนชายหาด
- ภูเขากับต้นไม้
- เด็กชายกับดวงดาว
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- นิทานอื่นๆ
- พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
- ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
- ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
- ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
- คำศัพท์พื้นฐานสำหรับวัยอนุบาล
(เช่น แม่ บ้าน พ่อ เล่น มี ให้ ชอบ นอน มือ ตา ปาก ฯลฯ)
นิทาน
- เต่าภูมิใจ
- ปลาดาวบนชายหาด
- ภูเขากับต้นไม้
- เด็กชายกับดวงดาว
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- นิทานอื่นๆ
๑.พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
๒.ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
๓.ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
๔.ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
๕.ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
๖.ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
๗.การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
๘.คำศัพท์พื้นฐานสำหรับวัยอนุบาล
(เช่น แม่ บ้าน พ่อ เล่น มี ให้ ชอบ นอน มือ ตา ปาก ฯลฯ)
นิทาน
- เต่าภูมิใจ
- ปลาดาวบนชายหาด
- ภูเขากับต้นไม้
- เด็กชายกับดวงดาว
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- นิทานอื่นๆ
๑.พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
๒.ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
๓.ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
๔.ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
๕.ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
๖.ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
๗.การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
๘.คำศัพท์พื้นฐานสำหรับวัยอนุบาล
(เช่น แม่ บ้าน พ่อ เล่น มี ให้ ชอบ นอน มือ ตา ปาก ฯลฯ)
นิทาน
- เต่าภูมิใจ
- ปลาดาวบนชายหาด
- ภูเขากับต้นไม้
- เด็กชายกับดวงดาว
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- นิทานอื่นๆ
๑.พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
๒.ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
๓.ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
๔.ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
๕.ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
๖.ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
๗.การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
๘.คำศัพท์พื้นฐานสำหรับวัยอนุบาล
(เช่น แม่ บ้าน พ่อ เล่น มี ให้ ชอบ นอน มือ ตา ปาก ฯลฯ)

เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์ (๒๐ชั่วโมง)

เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์ (๒๐ ชั่วโมง)

เวลาเรียน ๙ สัปดาห์ (๒๐ ชั่วโมง)

เวลาเรียน ๑๐ สัปดาห์ (๒๐ ชั่วโมง)
ปฏิทินการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล ๒ ภาคเรียนที่ ๑ (Quarter2) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เป้าหมาย: นักเรียนเข้าใจพยัญชนะ และสระในภาษาไทย โดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน ตลอดจนเข้าใจความหมายของคำ แล้วเชื่อมโยงมาปรับใช้ในการสื่อสารได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
10-11
ส.ค.58
วรรณกรรม
นิทานเรื่อง “เด็กดีไม่ขี้ตู่”

หลักภาษา
-  พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานกรณ์ที่เกิดเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)
- สระในภาษาไทย- ครูเล่านิทานเรื่อง”เด็กดีไม่ขี้ตู่”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “มีตัวละครอะไรบ้าง และนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร”
-
ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง โดยใช้เครื่องมือคิด (Brainstorms)
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์
ที่เกิดเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานคอ คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เคยเห็นในที่ต่างๆเช่น ไก่ กา ขา
ควาย ฯลฯ โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน  โดยใช้เครื่องมือคิด (
Blackboard  Share)
- นักเรียนเขียนภาพ
web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข ฃ ค ฅ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสระ
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานคอ คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
- ครูเขียนสระต่างๆไว้บนกระดาน เช่น  ( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่านำพยัญชนะ ฆ ง ห อ ฮ เติมลงในสระอ่านออกเสียงอย่างไร และคิดว่ามีความหมายอย่างไร”
- นักเรียนช่วยกันเลือกพยัญชนะมาเติมเพื่อให้เกิดคำที่มีความหมายโดยครูช่วยเขียนไว้บนกระดาน
ชิ้นงาน
ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำและสามารถเชื่อมโยงปรับใช้ในการสื่อสารได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่านเป้าหมาย: นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ในบทเพลง พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
17-18
ส.ค.58
วรรณกรรม
- นิทานเรื่อง “เด็กดีต้องรู้คุณ”
- บทเพลง “สุขทุกที”

หลักภาษา
- พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานกรณ์ที่เกิดเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)
- คำกิริยา


- ครูนำบทเพลง “สุขทุกที” มาติดบนกระดาน
แล้วพานักเรียนร้อง และทำท่าประกอบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร/คำที่สังเกตเห็นนักเรียนคิดว่ามีความหมายอย่างไร
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่อยู่ในบทเพลง โดยผ่านเครื่องมือคิด (
Brainstorms)
- ครูเตรียมรูปภาพต่างๆอยู่ภายในกล่องปริศนาที่ปิดสนิท
- นักเรียนมาหยิบรูปภาพปริศนาแล้วทำท่าทางสื่อความหมายของภาพให้เพื่อนๆช่วยทายว่าเป็นคำว่าอะไร
- ครูช่วยเขียนคำเหล่านั้นบนกระดานโดย
มีนักเรียนช่วยกันสะกดคำ โดยใช้เครื่องมือคิด (
Blackboard  Share)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์จากการเล่นเกมทีละคำพร้อมบอกความรู้สึกขณะที่ทายคำศัพท์เหล่านั้น
- นักเรียนนำคำศัพท์จากการเล่นเกมมาแต่งเป็นประโยคที่เข้าใจง่ายพร้อมวาดภาพประกอบชิ้นงาน
- วาดภาพประกอบบทเพลง
- แต่งประโยค


ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในบทเพลง
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพที่สื่อถึงคำศัพท์
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ในบทเพลงพร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่านเป้าหมาย: นักเรียนเข้าใจพยัญชนะ และสระในภาษาไทย โดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน ตลอดจนเข้าใจความหมายของคำ แล้วเชื่อมโยงมาปรับใช้ในการสื่อสารได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
24-25
ส.ค.58
วรรณกรรม
- นิทานเรื่อง “เด็กดีไม่ขี้แกล้ง”
- เพลงสระ

หลักภาษา
- พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- สระในภาษาไทย
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีไม่ขี้แกล้ง”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีตัวละครอะไรบ้าง และนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร”
-
ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง โดยใช้เครื่องมือคิด (Brainstorms)
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานตาลุชะ (เพดาน)
พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานเพดาน คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “
นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เคยเห็นในที่ต่างๆเช่น จาน ฉัน ช้าง ฯลฯ โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน
โดยใช้เครื่องมือคิด (
Blackboard  Share)
- นักเรียนเขียนภาพ
web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ จ ฉ ช ซ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสระ
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานเพดาน คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- ครูเขียนสระต่างๆไว้บนกระดาน เช่น  ( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่านำพยัญชนะ ฌ ญ ย ศ เติมลงในสระอ่านออกเสียงอย่างไร และคิดว่ามีความหมายอย่างไร”
- นักเรียนช่วยกันเลือกพยัญชนะมาเติมเพื่อให้เกิดคำที่มีความหมายโดยครูช่วยเขียนไว้บนกระดาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านทบทวนคำศัพท์ ต่างๆบนกระดานอีกครั้ง
ชิ้นงาน
ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ


ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำและสามารถสื่อสารได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
เป้าหมาย: นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์เชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำ ตลอดจนทักษะในการอ่าน และเขียนคำได้ถูกต้อง
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
31ส.ค.
-
1 ก.ย.
58
วรรณกรรม
บทเพลง “ฉันชอบกุหลาบ”


หลักภาษา

คำนาม
- ครูนำบทเพลง “ฉันชอบกุหลาบ” มาติดบนกระดาน แล้วพานักเรียนร้อง และทำท่าประกอบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร/คำที่สังเกตเห็นนักเรียนคิดว่ามีความหมายอย่างไร
- ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่อยู่ในบทเพลง โดยใช้เครื่องมือคิด (Brainstorms)
- นักเรียนวาดภาพประกอบบทเพลง
- ครูและนักเรียนร่วม
กันฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์อีกครั้ง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ทบทวนคำศัพท์จากบทเพลงในชั่วโมงที่แล้ว
- ครูเตรียมเกมล้วงสิ่งของแล้วหาคำศัพท์
- นักเรียนล้วงสิ่งของแล้วตอบคำถามกับครู “
สิ่งของที่นักเรียนได้เรียกว่าอะไร /ใช้อย่างไร/เขียนอย่างไร” จากนั้นนักเรียนจะไปค้นหาคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งของที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์จากการเล่นเกมทีละคำพร้อมบอกความรู้สึกขณะที่ไปค้นหาคำศัพท์เหล่านั้น โดยใช้เครื่องมือคิด (
Brainstorms)
- นักเรียนเขียนคำศัพท์พร้อมวาดภาพประกอบลงในสมุดเล่มเล็ก
- ครูและนักเรียนร่วม
กันฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์อีกครั้ง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
วาดภาพประกอบคำศัพท์

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในบทเพลง
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพที่สื่อถึงคำศัพท์
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำได้
- อ่าน และเขียนคำได้ถูกต้อง

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
เป้าหมาย: นักเรียนเข้าใจพยัญชนะ และสระในภาษาไทย โดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน ตลอดจนเข้าใจความหมายของคำ แล้วเชื่อมโยงมาปรับใช้ในการสื่อสารได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
7-8
ก.ย.58
วรรณกรรม
นิทานเรื่อง “เด็กดีกินของมีประโยชน์”

หลักภาษา

-  พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
- สระในภาษาไทย
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีกินของมีประโยชน์”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีตัวละครอะไรบ้าง และนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร”
-
ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง โดยใช้เครื่องมือคิด (Brainstorms)
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก)
พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เคยเห็นในที่ต่างๆเช่น  กฎ ฐาน ฯลฯ โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard  Share)
ชิ้นงาน
ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เข้าใจความหมายของคำ และสามารถสื่อสารได้
ทักษะ

- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
เป้าหมาย: เข้าใจความหมายของคำศัพท์ แล้วเชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
14-15
ก.ย.58
วรรณกรรม
นิทานเรื่อง “เด็กดีใจเย็นๆ”
 
หลักภาษา
การเล่าสื่อสาร- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีใจเย็นๆ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นตัวละครอะไรบ้างจากนิทาน /มีคำอะไรอีกบ้างในเรื่อง
- ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละคร และคำศัพท์อื่นๆในเรื่องที่ฟัง โดยครูช่วยเขียนบนกระดาน โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard  Share)
- เขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็ก
- ครูและนักเรียนร่วม
กันฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์อีกครั้ง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ทบทวนคำศัพท์จากชั่วโมงที่แล้ว
- ครูเตรียมภาพนิทาน
- นักเรียนเลือกภาพนิทานที่ชอบ แล้วตอบคำถามกับครู “
รูปภาพที่นักเรียนได้รับมีอะไรบ้าง/ใช้ทำอะไรได้บ้าง” จากนั้นนักเรียนระบายสีภาพนิทานและซ้อมเล่านิทานเพื่อนำเสนอ
- นักเรียนเล่านิทานจากภาพที่ตนเองได้ ให้เพื่อนๆฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่เพื่อนๆเล่าให้ฟัง โดยใช้เครื่องมือคิด (
Brainstorms)
ชิ้นงาน
- เขียนคำศัพท์
- ภาพวาดนิทาน


ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในนิทาน
- เล่าถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพ
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำได้
- สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
เป้าหมาย: เข้าใจความหมายของคำศัพท์ แล้วเชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
21-22
ก.ย.58
วรรณกรรม
นิทานเรื่อง “เด็กดีรู้จักวันสำคัญ”

หลักภาษา

-  พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- สระในภาษาไทย- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีรู้จักวันสำคัญ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “มีตัวละครอะไรบ้าง และนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร”
-
ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard  Share)
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานหันตะชะ (ฟัน)
พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เคยเห็นในที่ต่างๆเช่น  ดี ตี ถู ทำฯลฯ โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน โดยใช้เครื่องมือคิด (Brainstorms)
- นักเรียนเขียนภาพ
web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ด ต ถ ท
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสระ
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- ครูเขียนสระต่างๆไว้บนกระดาน เช่น  ( ะ                                            ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่านำพยัญชนะ ธ น ล ส เติมลงในสระอ่านออกเสียงอย่างไร และคิดว่ามีความหมายอย่างไร”
- นักเรียนช่วยกันเลือกพยัญชนะมาเติมเพื่อให้เกิดคำที่มีความหมายโดยครูช่วยเขียนไว้บนกระดาน โดยใช้เครื่องมือคิด (
Blackboard  Share)
- ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านทบทวนคำศัพท์ ต่างๆบนกระดานอีกครั้ง
- นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็ก
ชิ้นงาน
ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ด ต ถ ท ธ น ล ส
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- เขียน และสามารถสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน

เป้าหมาย: เข้าใจความหมายของคำศัพท์ แล้วเชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
28-29
ก.ย.58
วรรณกรรม
นิทานเรื่อง “เด็กดีสวดมนต์”

หลักภาษา
มาตราตัวสะกด(ตรงมาตรา)- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีสวดมนต์”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นตัวละครอะไรบ้างจากนิทาน /มีคำอะไรอีกบ้างในเรื่อง
- ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละคร และคำศัพท์อื่นๆในเรื่องที่ฟัง โดยครูช่วยเขียนบนกระดาน โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard  Share)
- เขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็ก
- ครูและนักเรียนร่วม
กันฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์อีกครั้ง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ทบทวนคำศัพท์จากชั่วโมงที่แล้ว
- ครูเตรียมเกมเติมคำศัพท์มาให้นักเรียนเล่น เช่น ช้าง งาม สวย ขาว ฯลฯ
- นักเรียนเลือกพยัญชนะและสระที่จะเติมลงในช่องว่างที่อยู่ในเกม
- ครูพานักเรียนสะกดอ่านทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนช่วยกันเติมจนครบสมบูรณ์
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์จากการเล่นเกมและสังเกตสิ่งที่คล้ายกันของคำเหล่านั้น เพื่อช่วยกันจัดขมวดหมู่ของคำ โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard  Share)
- นักเรียนช่วยหาเพื่อนเพิ่มให้กับคำศัพท์ที่จัดหมวดหมู่เสร็จแล้ว เช่น ช้าง จะมีเพื่อนเป็น ยาง กาง ข้าง ฯลฯ
- เวลาส่งงานนักเรียนอ่านคำศัพท์ที่หาเพิ่มมาใหม่ให้ครูฟังด้วยการสะกดที่ละคำ
ชิ้นงาน
- เขียนคำศัพท์
- ภาพ
web แตกแขนงคำศัพท์ที่สะกดด้วย ง ม ย ว

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในนิทาน
- เล่าถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพ
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำได้
- สามารถเขียนและสะกดอ่านคำง่ายๆได้
- สามารถสื่อสารให้กับผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
เป้าหมาย: เข้าใจพยัญชนะ และสระในภาษาไทย โดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาผ่านการเขียนได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
9
5-6
ต.ค.58
วรรณกรรม
นิทานเรื่อง “เด็กดีตักบาตร”

หลักภาษา

-  พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- สระในภาษาไทย


- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีตักบาตร”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “มีตัวละครอะไรบ้าง และนักเรียนชอบตัวละครตัวไหน/เพราะเหตุใด และถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร”
-
ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง โดยใช้เครื่องมือคิด (Brainstorms)
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)
พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไรบ้าง...อ่านอย่างไร
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เคยเห็นในที่ต่างๆเช่น  บ้าน ปลา ผม พัน ฟัน ภูเขา มา วัว ฯลฯ โดยครูช่วยเขียนคำศัพท์บนกระดาน โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard  Share)
- นักเรียนเขียนภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสระ
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- ครูเขียนสระต่างๆไว้บนกระดาน เช่น  ( ะ                                           ไ /   ่ ้           ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่านำพยัญชนะ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว เติมลงในสระอ่านออกเสียงอย่างไร และคิดว่ามีความหมายอย่างไร”
- นักเรียนช่วยกันเลือกพยัญชนะมาเติมเพื่อให้เกิดคำที่มีความหมายโดยครูช่วยเขียนไว้บนกระดาน โดยใช้เครื่องมือคิด (Blackboard  Share)
- ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านทบทวนคำศัพท์ ต่างๆบนกระดานอีกครั้ง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง
Q.2
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตามความเข้าใจของตนเอง
ชิ้นงาน
- ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- สรุปความเข้าใจหลังเรียน
ภาระงาน

พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันตลอดทั้ง Q.2/๒๕๕๘


ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสระโดยสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาผ่านการเขียนได้

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน