เป้าหมาย

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week6


เป้าหมาย: เข้าใจความหมายของคำศัพท์ แล้วเชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ

Week
Input
Process
Output
Outcome
6
14-15
ก.ย.58
โจทย์
เล่าเรื่องตามจินตนาการ

คำถาม:
- นักเรียนเห็นตัวละครอะไรบ้างจากนิทาน /มีคำอะไรอีกบ้างในเรื่อง
- รูปภาพที่นักเรียนได้รับมีอะไรบ้าง/ใช้ทำอะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ในนิทานและรูปภาพ
Blackboard  Share : ครูเขียนคำศัพท์จากนิทานและรูปภาพลงบนกระดาน
Show and Share :
นำเสนอชิ้นงาน
 Wall Thinking : ภาพวาดนิทาน
วันจันทร์
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เด็กดีใจเย็นๆ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นตัวละครอะไรบ้างจากนิทาน /มีคำอะไรอีกบ้างในเรื่อง
เชื่อม :
ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละคร และคำศัพท์อื่นๆในเรื่องที่ฟัง โดยครูช่วยเขียนบนกระดาน
ใช้:
- เขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็ก
- ครูและนักเรียนร่วม
กันฝึกการอ่านออกเสียงคำศัพท์อีกครั้ง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
วันอังคาร
ชง:
- ทบทวนคำศัพท์จากชั่วโมงที่แล้ว
- ครูเตรียมภาพนิทาน
- นักเรียนเลือกภาพนิทานที่ชอบ แล้วตอบคำถามกับครู “
รูปภาพที่นักเรียนได้รับมีอะไรบ้าง/ใช้ทำอะไรได้บ้าง” จากนั้นนักเรียนระบายสีภาพนิทานและซ้อมเล่านิทานเพื่อนำเสนอ
- นักเรียนเล่านิทานจากภาพที่ตนเองได้ ให้เพื่อนๆฟัง
เชื่อม
:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่เพื่อนๆเล่าให้ฟัง
ชิ้นงาน
- เขียนคำศัพท์
- ภาพวาดนิทาน


ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีในนิทาน
- เล่าถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพ
 ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


ความรู้
- รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เชื่อมโยงกับสิ่งของต่างๆ พร้อมวาดภาพสื่อความหมายของคำได้
- สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้

คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของนักเล่านิทานน้อย ครูมีรูปภาพให้นักเรียนแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของตนเอง เพื่อถ่ายทอดให้เพื่อนๆและคุณครูฟัง จากนั้นนั้งเล่านิทานน้อยจะได้ออกแบบรูปภาพนิทานของตนเองลงในสมุด เพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองที่บ้านได้รับชมและฟัง ตามจินตนาการที่สร้างสรรค์ของลูกๆ ซึี่งครูเห็นความสามารถของตัวนักเรียนในด้านกล้าแสดงออก พูดเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ